Theo dõi công nợ với nhà thầu

Hướng dẫn chi tiết cách Theo dõi công nợ với nhà thầu trên phần mềm FastCons

Yêu cầu:

Tài khoản phải có quyền Giám đốc dự án hoặc Kế toán của dự án

Bước 1: Tại Hợp đồng giao thầu, chọn Công nợ nhà thầu để theo dõi.

Phần công nợ sẽ được tổng hợp theo hợp đồng và tính theo các đợt thanh toán. Chi tiết từng đợt sẽ được thể hiện tại đây,đối với khoản đã trả, sẽ được cập nhật dựa vào các phiếu chi

Bước 2: Để xem chi tiết các phiếu chi đã tạo, bấm chọn vào số tiền màu xanh để hiện chi tiết thanh toán

Last updated