Đơn mua vật tư

Khi phát sinh nghiệp vụ mua vật tư, ta tiến hành tạo đơn mua để quản lý công nợ đối với NCC, thực hiện các thao tác sau:

 1. Giao diện Web

Bước 1: Từ menu FINANCE chọn “Mua hàng”

Bước 2: Chọn Đơn mua hàng, chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và nhập kho

 • Lưu và nhập kho: Lưu lại đơn mua và đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện tạo phiếu nhập để tạo phiếu nhập dựa trên đơn mua

 • Giao diện Mobile

Tạo đơn mua từ đơn đặt

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu

Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Mua hàng

Bước 3: Chọn đơn đặt cần tạo đơn mua

Bước 4: Bấm dấu 3 gạch vào chọn tạo đơn mua

Bước 5: Kiểm tra thông tin, sau đó bấm vào ô tiền cần trả

Bước 6: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

Tạo đơn mua trực tiếp

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu

Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Mua hàng

Bước 3: Chọn vào dấu 4 gạch

Bước 4: Chọn vào đơn mua hàng

Bước 5: Bấm vào nút dấu + để thêm mới đơn mua hàng

Bước 6: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô tiền cần trả

Bước 7: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

.3. Thanh toán đơn mua hàng

 • Giao diện Web

Cách 1: Thanh toán trên từng đơn

Bước 1: Từ menu SALE chọn “Mua hàng”

Bước 2: Chọn Mã mua hàng cần thanh toán

Bước 3: Chọn hình ATM để thanh toán

Bước 4: Điền thông tin thanh toán, sau đó ấn Lưu

Cách 2: Thanh toán nhiều đơn

Để thanh toán nhiều đơn thì các đơn mua phải chung NCC

Bước 1: Từ menu SALE chọn “Mua hàng”

Bước 2: Tick chọn vào các đơn mua cần trả, chọn Trả nợ

Bước 3: Nhập giá trị thanh toán, sau đó phân bổ cho các đơn mua

 • Giao diện Mobile

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu

Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Mua hàng

Bước 3: Chọn vào dấu 4 gạch

Bước 4: Chọn vào đơn mua hàng

Bước 5: Chọn đơn mua hàng cần thanh toán

Bước 6: Chuyển sang tab Thanh toán, bấm nút dấu + để tạo mới thanh toán

Bước 7: Nhập thông tin thanh toán, sau đó ấn Lưu

4. BÁN HÀNG

4.1. Thêm mới đơn đặt hàng

 • Giao diện Web

Bước 1: Từ menu SALE chọn “Bán hàng”

Bước 2: Chọn Đơn đặt hàng, chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và Tạo đơn bán

 • Lưu và Tạo đơn bán: Lưu lại đơn đặt đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện đơn bán hàng để tạo đơn bán dựa theo đơn đặt

 • Giao diện Mobile

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu

Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Bán hàng

Bước 3: Bấm vào nút Đơn đặt hàng để thêm mới

Bước 4: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô khách cần trả

Bước 5: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

4.2. Thêm mới đơn bán hàng

 • Giao diện Web

Bước 1: Từ menu SALE chọn “Bán hàng”

Bước 2: Chọn Đơn bán hàng, chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và xuất kho

 • Lưu và xuất kho: Lưu lại đơn bán và đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện tạo phiếu xuất để tạo phiếu xuất dựa trên đơn mua

 • Giao diện Mobile

Tạo đơn bán từ đơn đặt

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu

Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Bán hàng

Bước 3: Chọn vào dấu 4 gạch

Bước 4: Chọn Đơn đặt hàng

Bước 5: Chọn đơn đặt cần tạo đơn bán

Bước 6: Bấm nút Tạo đơn bán

Bước 7: Kiểm tra thông tin, sau đó bấm vào ô Khách cần trả

Bước 8: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

Tạo đơn bán trực tiếp

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu

Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Bán hàng

Bước 3: Bấm vào nút Đơn bán hàng để thêm mới đơn bán hàng

Bước 4: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô khách cần trả

Bước 5: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

Last updated