Cấu hình tính phép năm

Từ Menu HRM → chọn Quản trị phân hệ HRM

Từ cấu hình → quản lý quỹ phép → + thêm mới

Nhập các thông tin cấu hình tính phép năm và lưu lại Một số lưu ý:

  • Quy định tính công: nhập tên cấu hình

  • Phòng ban, nhân viên áp dụng:

  • Thông tin chung: Thông tin cách tính phép năm theo quy định của công ty

  • Số ngày phép

  • Thời gian tính phép: từ tháng nào tới tháng nào

  • Phép thêm mới được cộng từ ngày nào của tháng?

  • Quy định tính phép lũy kế: có tính lũy kế phép hay không? Được lũy kế phép tới tháng mấy của năm sau?

  • Quy định tính phép thâm niên (nếu có)

  • Quy định ứng phép (nếu có)

Last updated