Cấu hình chung

 1. Cấu hình chung:

Bước 1: Từ menu CRM bạn chọn “Quản trị phân hệ CRM+”

Bước 2: Từ Cấu hình chọn Bán hàng, chọn tab cấu hình chung, tick vào ô mà bạn cần cấu hình

 • Hàng hóa có thuộc tính: Sử dụng cho những hàng hóa có thuộc tính (màu sắc, kích thước v.v..)

 • Hàng hóa có đơn vị tính: Sử dụng cho những hàng hóa có nhiều đơn vị tính (lon, lốc, thùng)

 • Quản lý tồn kho theo Lô/Date: Sử dụng cho những hàng hóa có quản lý Lô/Date

 • Sử dụng hàng hóa không có trong danh mục: Khi thêm mới đơn bán, tự nhập tên hàng hóa trực tiếp trên đơn hàng

 • Bán hàng, Chuyển hàng, Trả hàng nhập, Sản xuất, Xuất hủy khi hết tồn kho: cho phép các nghiệp vụ bán khi hàng tồn kho hết

 • Quản lý danh mục dự án/công trình: Quản lý trong dự án xây dựng

 • Hiển thị giá trị tiền VAT: Hiển thị thêm số tiền VAT trên đơn hàng (mặc định %)

 • Hàng hóa có chiều dài, chiều rộng, diện tích: Sử dụng khi hàng hóa có thêm diện tích

 • Quỹ áp dụng: Chọn quỹ để việc thu, chi trong sale sẽ lấy nguồn quỹ đã chọn

 • Tổng hợp doanh số chỉ từ đơn bán hàng: Khi nào tạo đơn bán thì mới tính doanh số, không tính từ hợp đồng

 • Làm tròn số thập phân: Thành tiền sẽ được làm tròn đến bao nhiêu chữ số sau dấu phẩy theo cấu hình

 • Nhận thông báo khi có đơn bán hàng mới: Khi nhân viên thêm đơn bán, thì những tài khoản này sẽ nhận được thông báo

Bước 3: Nhấn lưu để lưu lại cấu hình.

 1. Cấu hình người duyệt đơn đặt :

Bước 1: Chọn tài khoản duyệt cho đơn đặt hàng nhập và đơn đặt hàng bán

Bước 2: Nhấn lưu để lưu cấu hình

Last updated