Cập nhật ngày bắt đầu làm việc và phép đã sử dụng

Từ Menu HRM → quỹ phép

Để nhập nhanh ngày bắt đầu làm việc và số phép đã sử dụng tới thời điểm hiện tại thao tác như sau: Từ bảng tổng hợp phép năm → ở mục Tiện ích → chọn Nhập dữ liệu

Thực hiện tải file mẫu theo quy định của phần mềm và nhập thông tin vào file theo quy định

Nhập thông tin vào file theo quy định: (các trường bôi vàng là các trường cần nhập thông tin)

  • Mã đăng nhập: Mã đăng nhập phần mềm của mỗi nhân viên

  • Ngày bắt đầu làm việc: Ngày nhân viên bắt đầu được tính phép năm

  • Phép sử dụng: số phép đã sử dụng của nhân viên đến thời điểm hiện tại (không tính số đơn từ đã có trên hệ thống)

  • Tính đến ngày: Nhập ngày hiện tại để đưa dữ liệu lên hệ thống

Nhập xong thông tin thực hiện lưu lại file và nhập dữ liệu lên phần mềm

  • Chọn Chọn file → lựa chọn file đã chuẩn hóa

  • Thực hiện chọn Bắt đầu tải file và đợi file tải lên thành công

  • Sau khi file upload đủ 100% sẽ xuất hiện chữ Nhập dữ liệu → chọn Nhập dữ liệu để đưa dữ liệu lên hệ thống

Last updated