Lập phiếu nhập theo phiếu mua nhưng không hiển thị vật liệu

Nguyên nhân: Số lượng nhập theo phiếu mua đã hết

Giải quyết: Lập phiếu mua mới hoặc tạo phiếu nhập không theo phiếu mua

Last updated