Cấu hình

Để quản lý có thể nhập được công cho nhân viên cần thực hiện cấu hình cho phép nhập công hộ.

  • Bật tính năng nhập công:

  1. Tại giao diện trang chủ, chọn HRM Quản lý phân hệ HRM+

  2. Tại phần Cài đặt chung. Chọn Cho phép với mục “Quản lý nhập dữ liệu điều chỉnh công nhân viên trên bảng chấm công”. Sau đó, bấm Lưu

  • Phân ca làm việc: Để nhập công được, bắt buộc người được nhập công phải được phân ca của ngày tương ứng.

Việc cấu hình phân ca sẽ giống như thao tác cấu hình chấm công. Tham khảo tại: https://helpfastcons.fastwork.vn/huong-dan-module-khac/module-hrm/cham-cong-va-don-tu-cham-cong/cau-hinh-cham-cong

Ngoài ra, có thể phân phụ trách để nhập công cho các phòng ban khác.

1. Tại giao diện trang chủ, chọn HRMQuản trị phân hệ HRM+

2. Tại Phân quyền, chọn Người dùng và chọn tài khoản TN được quyền nhập công

3. Tick vào mục Toàn quyền phân hệ chấm công nhân sự, Điều chỉnh bảng công nhân sựDuyệt điều chỉnh bảng công nhân sự. Sau đó, bấm Lưu

4. Phân quyền phụ trách (nhập công liên phòng ban): cũng tại giao diện phân quyền như trên, chọn tab Phụ trách. Chọn vào phần lựa chọn phòng ban của mục Quản lý chấm công

5. Chọn các phòng ban mà tài khoản này sẽ nhập công hộ. Sau đó, Lưu lại

Last updated