Phân quyền theo nhóm quyền

Với trường hợp bạn muốn phân quyền chức năng truy cập cho nhiều nhân viên, bạn có thể dùng phân quyền theo nhóm quyền

Last updated