Cách xem hoạt động trong dự án

Hướng dẫn theo dõi toàn bộ thông tin, cập nhật trạng thái của toàn dự án

Bước 1: Vào dự án cần xem lại hoạt động

Bước 2: Toàn bộ các hoạt động liên quan đến dự án sẽ được ghi nhận lại trong hoạt động này (Thay đổi, cập nhật, sửa, xoá…)

Last updated