Thêm các thành viên trong dự án

Để thêm thành viên vào dự án thao tác như sau

Trong dự án → chọn Thiết lập

Trong tab thành viên → chọn thành viên cần thêm vào dự án → phân quyền cho thành viên đó là chỉ huy dự án/thành viên tham gia dự án → chọn thêm

Sau khi thêm thành viên vào dự án có thể phân quyền chi tiết cho từng thành viên

Last updated