Nhập dữ liệu Hợp (BOQ) không thành công

Nguyên nhân: Định dạng trong file excel chưa giống theo file mẫu của FastCons

Giải quyết: Tải File mẫu về và cập nhật thông tin giống với các cột danh mục trong file mẫu

*Lưu ý:

  • Các cột không sử dụng có thể xoá hoặc bỏ trống

  • Thức tự các cột có thể thay đổi

  • Tên hạng mục là bắt buộc

  • Chỉ mục để xác định mối quan hệ cha - con của các hạng mục và có 2 cách đánh chỉ mục

Last updated