CÁCH THÊM MỚI MỘT CÔNG VIỆC

Trên web:

Thêm chi tiết công việc:

Bước 1: Nhấn chọn phân hệ WORK, chọn “Danh sách công việc”

Bước 2: Nhấn "Thêm công việc" để thêm chi tiết công việc:

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết cho công việc cần tạo

Công việc mẫu: Chọn công việc mẫu đã tạo trước đó.

Tiêu đề: Đặt tên cho công việc.

Điểm: Nhập số điểm tương ứng cho công việc.

Ngày bắt đầu/Ngày kết thúc của công việc.

Mô tả : diễn giải cho công việc.

Người thực hiện: Gán người thực hiện cho công việc.

Người theo dõi: Gán người theo dõi cho công việc.

Dự án/Quy trình: Công việc có thuộc dự án hay quy trình nào thì thêm vào.

Khách hàng: Thêm khách hàng vào công việc.

Công việc hiện trường: dành cho công việc cần checkin/checkout ngoài hiện trường.

Biểu mẫu ghi nhận thông tin: Thêm biểu mẫu thu thập đã tạo vào.

Đính kèm : Đính kèm hình ảnh, file tài liệu,....

Nhắc nhở thực hiện: Có cho phép thông báo nhắc việc thực hiện công việc.

Nhắc nhở hạn hoành thành: Có cho phép thông báo nhắc hạn hoàn thành công việc.

Người nhắc nhở : Sẽ nhắc nhở việc thực hiện cho ai.

Cần đánh giá : Công việc này có cần đánh giá hay không.

Chế độ : Chọn chế độ cho công việc phù hợp.

Quan trọng : Công việc đó có quan trọng hay không.

Bước 4 : Nhấn “Lưu và đóng” để lưu thành công.

Thêm nhanh công việc:

Bước 1: Từ menu WORK chọn “Danh sách công việc”

Bước 2: Chọn thêm nhanh

Bước 3: Nhập tên công việc, chọn loại công việc-> bấm thêm hoặc enter để thêm mới công việc

Bước 4: Thêm các thông tin về người thực hiện, ngày bắt đầu hay ngày kết thúc công việc

Thêm bằng file excel:

Bước 1: Từ menu WORK chọn Danh sách công việc

Bước 2: Chọn Tiện ích (góc bên phải màn hình) chọn Thêm công việc từ excel

Bước 3: Hiển thị giao diện bạn thực hiện như sau:

(1) Tải file excel mẫu về và nhập dữ liệu vào file mẫu, thực hiện lưu lại file

(2) Chọn file dữ liệu vừa tạo

(3) Kích chọn Vui lòng tải file =>> Hệ thống sẽ thực hiện tải các Công việc trong file excel lên hệ thống.

Last updated