Cài đặt thông tin quản lý

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Từ Danh mục chọn Quản lý nhân viên => Cài đặt thông tin quản lý => Tick chọn các mục hợp lý

Last updated