Quản lý các giai đoạn trong dự án

Trong phần Thiết lập → chọn giai đoạn → chọn thêm mới

 • Mã giai đoạn: nhập mã giai đoạn (nếu có)

 • Tên giai đoạn: Tên các giai đoạn thực hiện

 • Mô tả: Mô tả thêm thông tin về giai đoạn

 • Trạng thái: Chưa thực hiện/Đang thực hiện/Hoàn thành/Tạm dừng/Hủy

 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu thực hiện giai đoạn

 • Ngày kết thúc: Ngày dự kiến hoàn thành giai đoạn

 • Khối lượng: Khối lượng thi công của giai đoạn này (nếu có)

 • Đơn vị: Lựa chọn đơn vị tính (nếu có)

 • Ngân sách: ngân sách dự trù sử dụng cho giai đoạn này

 • Trọng số:

 • Tiến độ (%) Nhập đủ thông tin giai đoạn thực hiện lưu lại để thêm mới được 1 giai đoạn

 • Gắn thẻ: Note ghi chú cho từng giai đoạn

Last updated