Tính lương

Tham khảo video: https://youtu.be/Fbu38honoZU?si=5WBId3Hve6Qw-Oi1

Tính lương dễ dàng. Tiện lợi. Minh bạch với FastWork Payroll.

● Dữ liệu tự động: Kết nối dữ liệu tự động với FastWork Timesheet (chấm công) và FastWork KPI, FastWork HRM để đồng bộ dữ liệu sang bảng tính lương.

● Tùy chỉnh linh hoạt: Làm việc như excel với đầy đủ các hàm/ công thức tính toán. Tùy chỉnh, bổ sung các trường tính lương tùy theo mỗi doanh nghiệp.

● Tiết kiệm thời gian & chi phí: Tiết kiệm hàng nghìn giờ cho bộ phận hành chính nhân sự tổng hợp dữ liệu, tính công, tính lương, giảm tránh sai sót đến tối thiểu.

Khởi tạo nhanh phiếu lương cho từng vị trí/ phòng ban

● Khởi tạo danh mục các thành phần cấu thành bảng lương: lương cơ bản, lương theo ngày công, các loại phụ cấp, thưởng, thuế, bảo hiểm, thu nhập trước thuế- sau thuế,…

● Cấu hình các thông tin của phiếu lương bao gồm: bộ phận áp dụng, danh sách nhân sự áp dụng, tháng áp dụng, năm áp dụng

● Cấu hình phân quyền người tạo – người duyệt – người chốt phiếu lương

Thiết lập nhanh công thức tính lương cho từng vị trí bằng phần mềm tính lương trực tuyến

● Tùy chỉnh thêm bớt các cột dữ liệu/ cột thành phần trong phiếu lương

● Thiết lập công thức tính với các hàm tiêu chuẩn như trên Excel

● Thiết lập các giá trị cố định như: lương cơ bản, thuế, phụ cấp hàng tháng,…

Đồng bộ dữ liệu trên hệ thống FastWork

● Đồng bộ dữ liệu thông tin nhân sự/ phòng ban/ vị trí từ FastWork Staff vào phiếu lương

● Đồng bộ dữ liệu ngày công từ FastWork Timesheet vào phiếu lương

● Đồng bộ dữ liệu KPI từ FastWork KPI vào phiếu lương

Tính lương tự động

● Tự động tính lương theo công thức đã thiết lập và dữ liệu được tự động đồng bộ hóa (bảng công, bảng KPI)

● Sao chép phiếu lương tháng trước áp dụng cho các tháng tiếp theo, dữ liệu KPI, ngày công được tự động cập nhật theo từng tháng

Trao đổi - thảo luận và phê duyệt bảng lương

● Tạo môi trường tương tác giữa các bộ phận để trao đổi thống nhất về bảng lương thay vì email, zalo,.. như trước đây

● Chốt và phê duyệt bảng lương theo trình tự, phân rõ vai trò nhiệm vụ của từng thành viên. Thiết lập sẵn ai là người chốt? ai là người phê duyệt?

Theo dõi quản lý tập trung

● Quản lý tập trung và dễ dàng theo dõi lương cũng từng nhân viên, phòng ban

Dễ dàng xuất ra excel phục vụ việc in phiếu lương cho nhân viên

Last updated