Cập nhật tháng 4 /2023

Tổng hợp các nội dung cập nhật trênphần mềm FastCons tháng 4/2023

1. Dashboard

 • Bổ sung thông tin mô tả dự án trong Dashboard chi tiết dự án.

 • Hiển thị tối đa 4 dòng trên web. Nếu muốn xem đầy đủ mô tả chi tiết vui lòng truy cập vào Thiết lập -> Mô tả dự án

 • Trên điện thoại thể hiện chi tiết mô tả dự án

2. Kế hoạch thi công:

 • Bổ sung lựa chọn Cập nhật trạng thái thành công. Bạn có muốn hoàn thành tất cả các công việc con không?

  • Hỗ trợ người dùng có thể hoàn thành nhanh nhiều công việc con khi chuyển trạng thái hoàn thành ở công việc cha

 • Tính năng thứ hai, cảnh báo nguy cơ quá hạn khi công việc mà nó phụ thuộc quá hạn . Ứng dụng cho những công việc cha con và các công việc phụ thuộc lẫn nhau.

3. Nghiệm thu, Thanh toán nhận thầu giao thầu:

 • Thay đổi thứ tự sắp xếp Nhà thầu và hợp đồng. Chỉ lấy hợp đồng của nhà thầu đấy khi chọn Nhà thầu trước. Ứng dụng lọc nhanh HĐ giao thầu , vì trong dự án có thể giao cho nhiều NTP

 • Bổ sung trường “Giá trị phạt từ Chủ đầu tư” với thanh toán nhận thầu và “Giá trị phạt nhà thầu” với thanh toán giao thầu

  • Giá trị này chỉ cho nhập số >= 0

  • Giá trị thanh toán kỳ này sẽ trừ thêm giá trị này

 • Cảnh bảo text cả dòng đỏ khi Khối lượng thực hiện lũy kế đến hết kỳ này > Khối lượng theo hợp đồng

 • Bổ sung cột “Khối lượng – Tổng số”, cột Khối lượng đã nghiệm thu. Cảnh báo text cả dòng đỏ nếu khối lượng thực hiện lũy kế đến hết kỳ này > Khối lượng nghiệm thu

 • Danh sách thanh toán nhận thầu, giao thầu:

  • Bổ sung “TỔNG GIÁ TRỊ GIỮ LẠI” = Tổng các giá trị GIỮ LẠI của từng lần thanh toán ở giao diện thanh toán nhận thầu, giao thầu

  • Bổ sung vào danh sách cột “Giá trị giữ lại” trong chi tiết đợt thanh toán.

4. Phiếu kho:

 • Bổ sung thông tin Nhà thầu, Hợp đồng vào form thêm mới, cập nhật phiếu xuất

 • Bổ sung cột Ghi chú vào mẫu file nhập dữ liệu từ excel cho các phiếu kho:

  • Thực hiện thao tác vào tiện ích, chọn + từng phiếu -> Nhập phiếu từ Excel

  • Sau khi nhập lên phần mềm, chúng ta có thể tìm kiếm phiếu xuất theo ghi chú.

5. File mẫu excel:

Để giải quyết vấn đề quản lý công việc và hạng mục có tên trùng nhau, chúng tôi đã bổ sung Id vào mẫu excel nhập dữ liệu khi làm Nhật ký thi công, Nhật ký khối lượng, Kế hoạch tháng, Nghiệm thu, Thanh toán. Nếu excel nhập có thông tin ID, phần mềm sẽ ưu tiên tìm công việc, hạng mục theo ID. Nếu không có ID phần mềm sẽ tìm theo mã số, tên .

6. Quản lý thu chi:

Bổ sung vào bộ lọc, lọc theo giá trị theo khoảng giúp hỗ trợ lọc nếu người dùng không nhớ mã phiếu

7. Tài liệu:

Bổ sung tài liệu vào chi tiết dự án trên mobile app

 • Cho phép xem danh sách tài liệu theo tài liệu chung + tài liệu theo công việc

 • Cho phép đính kèm tài liệu

8. Đề xuất:

Bổ sung tính năng sao chép (trong chi tiết đề xuất), hỗ trợ người dùng tạo nhanh đề xuất nếu những thông tin trùng với đề xuất cũ.

Bổ sung thông tin nhà cung cấp khi thêm, cập nhật đề xuất mua vật liệu (hỗ trợ chi tiết hơn thông tin mua vật liệu của nhà cung cấp nào)

9. Thiết lập:

 • Link đến chi tiết dự án khi thêm thành viên, người theo dõi vào dự án. Khi được gán là người theo dõi hoặc thành viên của dự án. Hệ thống gửi pop up đến người dùng trên mobile nếu mở thông báo sẽ link đến thông tin dự án được gán.

 • Cho phép thay đổi Giám đốc dự án: Thiết lập -> Thành viên -> icon bút chì thay đổi giám đốc dự án

10. Kế hoạch tháng:

 • Bổ sung cột thông tin “Đơn giá hợp đồng” và “Thành tiền”

 • Bổ sung dòng tổng cộng: Mục đích để biết theo kế hoạch tháng đó Sản lượng dự trù (Tổng giá trị cột thành tiền) đạt được là bao nhiêu

 • Cho phép nhập hạng mục từ excel, hỗ trợ nhập nhanh những hạng mục cần thực hiện trong kế hoạch tháng

 • Bổ sung người theo dõi vào kế hoạch tháng: Cho phép xem thông tin kế hoạch tháng

11. Báo cáo:

Thứ nhất, bổ sung báo cáo “Theo dõi kế hoạch tháng”:

 • Xem báo cáo cho từng tháng: Mặc định lấy tháng hiện tại

 • Kế hoạch tháng: tổng hợp tất cả các kế hoạch của tháng đấy để ra tổng Khối lượng kế hoạch. Thành tiền = Khối lượng kế hoạch * Đơn giá hợp đồng

 • Kết quả tháng: tổng hợp tất cả các nhật ký khối lượng trong tháng để ra tổng khối lượng kết quả. Thành tiền = Khối lượng kết quả * Đơn giá hợp đồng

 • Còn lại Khối lượng = Khối lượng kế hoạch – Khối lượng kết quả. Tương tự với thành tiền

 • Trường hợp Khối lượng còn lại âm có nghĩa là làm vượt kế hoạch, khối lượng còn lại dương là làm chưa đạt kế hoạch

Thứ hai, bổ sung báo cáo sử dụng nhân công cần dùng theo dự trù giúp người quản lý có thể xem nhanh số lượng nhân công trong một khoảng thời gian nhất định ví dụ như 7 ngày tới hoặc 10 ngày tới,… bằng cách chúng ta có thể tùy chỉnh thời gian ở bộ lọc.

Thứ ba, bổ sung thêm hai báo cáo bao gồm báo cáo sử dụng máy thi công và vật liệu tương tự đối với báo cáo sử dụng nhân công theo dự trù bên trên giúp quản lý nắm thêm thông tin tình hình sử dụng máy thi công và vật liệu theo dự trù trong 1 khoảng thời gian tới.

12. Văn bản đi đến:

 • Danh sách Văn bản đi – đến: Hỗ trợ tìm kiếm theo text, hỗ trợ lọc theo khoảng thời gian (Hôm nay, Hôm qua …)

 • Xem chi tiết văn bản đi – đến: Hỗ trợ xem thông tin cơ bản, xem đính kèm, trao đổi, hoạt động

 • Hỗ trợ chuyển trạng thái sang Đã xử lý, Chuyển tiếp, Xóa, Cập nhật thông tin, Người nhận, Người xử lý, Người theo dõi

 • Bổ sung dự án xây dựng vào danh sách Dự án/Quy trình. Cho phép tạo công việc cho dự án xây dựng từ ngữ cảnh chi tiết văn bản (Công việc sẽ vào phần Quản lý công việc)

 • Tình huống sử dụng: Lãnh đạo xem văn bản đi – đến liên quan đến dự án và giao việc xuống cho các cấp dưới

Last updated