Cách thêm lịch trình cuộc họp

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần thêm lịch trình cuộc họp

Bước 3: Chọn Bổ sung => Lịch trình cuộc họp.

Bước 4: Nhập nội dung lịch trình sau đó bấm Lưu

Last updated