Phân quyền theo nhóm quyền

● Phân quyền truy cập nhanh cho một nhóm đối tượng người dùng

Bước 1: Tại giao diện menu HRM+ → chọn Quản trị phân trị HRM

Bước 2: Chọn nhóm quyền → Sau đó chọn nhóm quyền cần gán người dùng → Ở tab Người dùng → Chọn Thêm → thực hiện chọn người dùng tương ứng nhấn Lưu để cập nhật cấu hình

Last updated