Thông tin dòng ... mã nhân công(máy thi công) thứ ... không đúng

Nguyên nhân: Mã nhân công (máy thi công) chưa có trong danh mục Nhân công(máy thi công)

Giải quyết: Tạo Nhân công(máy thi công) có mã tương ứng tại phần Danh mục ngoài giao diện chính

Last updated