Cách hủy lịch họp đã tạo

Khi gặp 1 vấn đề nào đó dẫn đến nhu cầu cần hủy lịch họp ta tiến hành thực hiện các bước sau

  1. Trên Web:

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần hủy

Bước 3: Chọn Hủy để hủy lịch họp

  1. Trên App:

3.3.2. Trên App

Bước 1: Từ màn hình Trang chủ chọn dấu 3 gạch

Bước 2 : Chọn Lịch họp ở phân hệ OFFICE+

Bước 3 : Chọn lịch họp cần hủy

Bước 4 : Chọn Hủy để hủy lịch họp

Last updated