Cấu hình phân ca làm việc

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Chọn Phân ca làm việc sau đó chọn Thêm mới để thêm mới phân công ca làm việc

Bước 3: Nhập các thông tin phân ca sau đó chọn Thêm nhân viên để gán ca và bấm Lưu để hoàn tất

Last updated