Cập nhật tháng 8/2023

1.Hợp đồng nhận thầu:

Khi nhập dữ liệu từ phần mềm G8 vào hợp đồng nhận thầu FC đọc phân cấp cha con hạng mục theo sheet Dự thầu và theo nguyên tắc:

 • Nếu không có dữ liệu STT:

  • TH1: Tên công tác viết in hoa được xem là hạng mục cấp cha to nhất trong bảng (Có header STT, Mã số, Tên công tác ... thì gọi là bảng). Hạng mục to nhất là hạng mục dòng trên từng bảng

  • TH2: Tên công tác viết thường được xem là con của dòng có tên công tác viết in hoa ngay trên đó nếu có (TH1). Nếu không có thì được xem là hạng mục cấp cha to nhất trong bảng

  • TH3: Tên công tác viết thường và có dấu chấm trước tên được xem là con của dòng có tên công tác viết thường ngay trên đó nếu có (TH2). Nếu không có dòng tên công tác viết thường ngay trên đó thì được hiểu là con của dòng tên công tác viết hoa nếu có (TH1). Nếu không có TH1 thì được xem là hạng mục cha to nhất trong bảng.

 • Nếu có dữ liệu STT:

  • Số STT kiểu 1, 2, 3, 4: Được hiểu là con của TH3 nếu có. Nếu ko có TH3 thì có thể hiểu là con của TH2 nếu có. Nếu không có TH2 thì có thể hiểu là con của TH1. Nếu không có cha thì coi như là hạng mục cha to nhất trong bảng

  • Số STT kiểu 1.1, 1.1.1 được hiểu là con của 1 và 1.1 như nhập excel

2.Nhật ký khối lượng:

Gợi ý Kho xuất vật liệu theo phiếu xuất vật liệu gần nhất

 • Điều kiện: Phiếu xuất phải gắn thông tin Hợp đồng giao thầu, hạng mục thi công (xác định được xuất vật liệu xuất cho nhà thầu, hợp đồng nào để thi công hạng mục nào)

3.Bảng khối lượng nhận thầu:

Bổ sung một số thông tin

 • Khối lượng bàn giao vật tư: Tổng khối lượng theo nhật ký bàn giao vật tư

 • Thành tiền bàn giao vật tư: Tổng khối lượng theo nhật ký bàn giao vật tư * Đơn giá vật tư

 • Khối lượng nghiệm thu VT: Tổng khối lượng theo nghiệm thu vật tư

 • Thành tiền nghiệm thu VT: Tổng khối lượng theo nghiệm thu vật tư * Đơn giá vật tư

 • Khối lượng thanh toán VT: Tổng khối lượng theo thanh toán vật tư

 • Thành tiền thanh toán VT: Tổng khối lượng theo thanh toán vật tư * Đơn giá vật tư

 • Mặc định là chưa hiển thị. Muốn hiển thị vào Tiện ích -> Tùy chỉnh danh sách

4.Phiếu Kho:

 • Thứ nhất, bổ sung vào tiện ích trong Phiếu kho (Phiếu nhập, phiếu xuất) cho phép:

  • Xuất dữ liệu theo mẫu nhập khẩu Misa (Tab Phiếu nhập)

  • Xuất dữ liệu theo mẫu xuất khẩu Misa (Tab Phiếu xuất)

 • Thứ hai, bổ sung hình ảnh vào danh sách chọn vật liệu ở các phiếu kho

Thứ ba, ở phiếu mua bổ sung số lượng mua trong phiếu nhập với trường hợp phiếu nhập có gắn thông tin phiếu mua.

 • Số lượng mua: Lấy từ phiếu mua.

 • Số lượng mua có thể hiểu là số lượng theo chứng từ theo mẫu 133, mẫu xuất phiếu kho

5.Đề xuất:

 • Hỗ trợ xuất mã vật liệu đề xuất mua vật tư, cấp vật tư (excel, word, in)

6.Tiện ích:

Nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm những hạng mục công việc hoặc vật liệu tốt hơn chúng tôi đã bổ sung tiện ích sau đây:

Tại các module như : Phiếu kho,Hợp đồng nhà cung cấp,Định mức vật liệu, Định mức nhân công,Định mức máy thi công,Đề xuất mua, cấp vật tư :

 • Tiện ích tìm kiếm vật liệu trong các phiếu kho, định mức

  • Khi tìm kiếm -> Tự động đến vật liệu tìm kiếm, bôi vàng dòng vật liệu -> người dùng có thể thấy nhanh để nhập

 • Tương tự khi tìm kiếm hạng mục Kế hoạch tháng nhận thầu, giao thầu, Hợp đồng giao thầu: tìm kiếm hạng mục + tìm kiếm dịch vụ, Nhật ký bàn giao, Nhật ký khối lượng, Nhật ký thi công, Nghiệm thu/thanh toán -> Tự động đến hạng mục tìm kiếm, bôi vàng dòng hạng mục -> người dùng có thể thấy nhanh để nhập

Last updated