Thiết lập mẫu in biểu mẫu

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2: Chọn Biểu mẫu và chọn Thêm mới để tạo mới một mẫu in

Bước 3: Chọn "Thêm mới" để tạo công việc mẫu.

Điền thông tin theo mẫu cần xuất, có thể đính kèm các trường để xuất dữ liệu có sẵn từ phần mềm với công cụ thêm trường bên dưới

Nhấn Lưu để hoàn tất

Last updated