Phân quyền cho người dùng

Để phân quyền truy cập module Văn bản đi đến, thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Tại menu của phân hệ OFFICE -> Chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Trong giao diện Quản trị phân hệ OFFICE+ --> chọn Phân quyền --> Người dùng

Bước 3: Chọn nhân viên được truy cập văn bản --> Tiến hành phân quyền truy cập --> Nhấn Lưu để cập nhật phân quyền

Last updated