Thiết lập độ ưu tiên trong cơ hộ

Thiết lập độ ưu tiên tự động cho cơ hội theo như những trường thông tin ưu tiên đã thiết lập trong quản trị phân hệ CRM sau khi thiết lập xong bấm Lưu

Sau khi thiết lập xong và bấm lưu tình trạng của cơ hội sẽ tính theo hoạt động cuối cùng cập nhật tình trạng. (VD: Nếu tình trạng cuối cùng cập nhật tình trạng là bình thường nhưng thiết lập sẽ nhảy quá hạn sau khi để quá 5 ngày thì tính từ thời điểm cập nhật trạng thái là bình thường sau 5 ngày sẽ tự nhảy tình trạng là quá hạn.)

Last updated