Cách sao chép quy trình trong cơ hội

Bước 1: Để sao chép một quy trình trong cơ hội bấm tích vào quy trình cần sao chép→Tiện ích.

Bước 2 : Trong sao chép quy trình có thể chọn thành viên và giai đoạn của chương trình cần sao chép, sau đó bấm Lưu

Last updated