Khối lượng

Báo cáo khối lượng giúp quản lý theo dõi khối lượng thực hiện trong thời gian qua. Trong chi tiết báo cáo khối lượng được phân ra 4 loại báo cáo, chi tiết như sau

  1. So sánh khối lượng giao - nhận thầu :

Cung cấp thông tin khối lượng giao và nhận thầu giúp bạn so sánh khối lượng, đơn giá thành tiền của hoạt động giao thầu so với nhận thầu (Link)

  1. Bảng phân giao khối lượng :

Cung cấp thông tin chi tiết về khối lượng giao thầu và khối lượng thực hiện cho tất cả NTP (link)

  1. Sản lượng giao thầu :

Cung cấp thông tin khối lượng thi công chi tiết từ: khối lượng luỹ kế đến tháng xem báo cáo, khối lượng kế hoạch và thi công thực tế tháng này, khối lượng luỹ kế đến cuối kỳ và khối lượng kế hoạch tại tháng tiếp theo (Link)

  1. Vật tư theo hạng mục :

Cung cấp số lượng định mức, sử dụng của vật tư được thống kê theo hạng mục lớn (link)

Last updated