Khai báo các khoản chi phí

Tại giao diện trang chủ, ở góc trái, lựa chọn phần Danh mục

Chọn tab Khoản mục chi phí

Bấm vào kính lúp để xem các Khoản mục chi phí hiện có hoặc tìm kiếm khoản mục theo tên

Để thêm mới Khoản mục chi phí, chọn +Khoản mục

Thông tin bên trong Khoản mục:

  • Ký hiệu: Viết tắt để dễ phân biệt và thiết lập công thức

  • Khoản mục chi phí: Tên khoản mục

  • Thuộc: Nếu là khoản mục con của các khoản mục đã có sẵn, lựa chọn khoản mục cha đã có sẵn

  • Diễn giải: Hỗ trợ thông tin thêm

    Sau khi cập nhật, tuỳ chọn phương thức Lưu

Last updated