Không tạo được phiếu thu chi trong dự án

Do trong dự án chưa add quỹ vào để thu chi

Tạo quỹ

Bước 1: Chọn phần hệ Office → Quản trị phân hệ Office

Bước 2: Chọn cấu hình → Thu chi nội bộ → đơn vị/cơ sở → + Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin đơn vị/cơ sở → Lưu

Bước 4: Chọn đơn vị/cơ sở

Bước 5: Trong đơn vị cơ sở → chọn + Thêm quỹ

Bước 6: Nhập thông tin quỹ → lưu

Thêm quỹ vào dự án

Bước 1: Trong dự án chọn thiết lập

Bước 2: Chọn quỹ sử dụng cho dự án này (có thể chọn nhiều quỹ cho dựa án) → Lưu thay đổi

Last updated