Hợp đồng giao thầu: Nhập dữ liệu từ Excel nhưng bị nhảy Hạng mục và Dịch vụ không đúng

Nguyên nhân: Chưa cập nhật phân loại hạng mục

Giải quyết: Trong file mẫu có cột phân loại, cập nhật phân loại Hạng mục hoặc Dịch vụ

Last updated