Di chuyển nhân viên vào bộ phận, khu vực

Trường hợp bạn thêm nhân viên nhưng quên không chọn bộ phận cho nhân viên. Nhân viên đó sẽ không thuộc khu vực/ bộ phận nào, dẫn tới tài khoản nhân viên đó sẽ không thao tác được trên phần mềm.

Muốn di chuyển nhân viên vào phòng ban thực hiện như sau:

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

* Lưu ý: Đối với tài khoản quyền NV,TN không di chuyển được vào khu vực.

Bước 3: Chọn bộ phận cần di chuyển đến và bấm Di chuyển (Xoá hoặc không xoá ca đối với nhân viên đã được phân ca trong HRM).