Lập phiếu hiện thông báo: "Bạn cần chọn hình ảnh cho các nhóm ảnh hiện trường!"

Nguyên nhân: Quản trị cấu hình yêu cầu bắt buộc phải cập nhật hình ảnh hiện trường mới được quyền lưu phiếu nhập

Giải quyết: Tải hình ảnh lên hoặc chụp hình ảnh theo đúng yêu cầu trên khay ảnh(đối với mobile)

*Cấu hình:

Last updated