Xây dựng mức lương, phụ cấp giảm trừ

- Là các giá trị cố định, không thay đổi hoặc ít có sự thay đổi: mức lương cơ bản, phụ cấp cố định, lương đóng bảo hiểm,... để phần mềm sẽ lấy dữ liệu ra để tính lương

Có thể cập nhật bằng 2 cách:

● Đồng bộ từ phân hệ HRM qua (nếu tổ chức có sử dụng tính năng Quản lý hồ sơ nhân sự)

● Nhâp dữ liệu bằng file excel lên phần mềm hoặc nhập trực tiếp giá trị tại giao diện

- Từ Menu HRM =>> Bảng tính lương =>> Mẫu lương, phụ cấp, giảm trừ

● Tại đây bạn có thể thao tác đồng bộ dữ liệu từ phần mềm để lấy dữ liệu từ mục hồ sơ nhân sự (lương cơ bản, lương đóng bảo hiểm, phụ cấp,...)

● Nếu bạn không sử dụng tính năng quản lý Nhân sự trong phân hệ HRM, bạn có thể tự nhập thêm các dữ liệu từ file excel. Hoặc bạn có thể nhập trực tiếp các giá trị ở giao diện Bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ

Last updated