Thông tin dòng ... tên hạng mục bắt buộc!

Nguyên nhân: Tên hạng mục bắt buộc phải có

Giải quyết: Cập nhật tên hạng mục bị thiếu Kiểm tra dòng bị trống, không có dữ liệu

Last updated