Phân quyền cho người dùng gửi thông báo nội bộ

Bước 1 : Từ giao diện HRM → chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2 : Chọn Phân quyền, chọn phân quyền theo người dùng

Bước 3 : Chọn nhân viên cần thêm quyền, chọn quyền cần thêm và ấn Lưu

Last updated