Nhân công cần dùng theo dự trù

Mục đích: Cung cấp thông tin về nguồn nhân công cần sử dụng để thực hiện dự án.

Bước 1: Tại giao diện chọn Nhân công cần dùng theo dự trù, chọn khoảng thời gian cần xem, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi chi tiết trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Nhân công

  • Đơn vị tính

  • Số lượng

  • Đơn giá

  • Thành tiền

  • Ngày

Last updated