Khi nhập nhận thông báo:"Vui lòng chọn Phiếu mua hàng"

Nguyên nhân: Dự án chỉ cho phép nhập hàng theo phiếu mua đã lên

Giải quyết: Chọn phiếu mua tương ứng

*Cấu hình:

Last updated