Nghiệm thu, Thanh toán nhưng chỉ thấy Nghiệm thu

Nguyên nhân: Chưa được phân quyền kế toán

Giải quyết: Phân quyền tài khoản vào vai trò kế toán tại Thiết lập→Phân quyền

Last updated