Khi tạo phiếu xuất (hoàn), không chọn được giai đoạn hoặc công việc

Nguyên nhân: Kế hoạch thi công chưa có giai đoạn hoặc công việc, đối với công việc, do bạn chưa được gán vào thực hiện hoặc theo dõi công việc đó

Giải quyết: Người quản trị tạo Giai đoạn và gán công việc cho tài khoản người tạo phiếu

Last updated