Máy thi công

  1. Cách thiết lập danh mục máy thi công

Bước 1: Tại giao diện dự án xây dựng chọn Danh mục -> chọn Máy thi công

Bướcc 2: Bạn chọn tiện ích để tạo nhóm máy thi công.

Bước 3 : Nhập thêm nhóm máy thi công -> Thêm

Bước 4 : Chọn Máy thi công để thêm Máy thi công cần thêm sau đó ấn Lưu

**Bạn có thể đẩy danh sách nhiều Máy thi công lên Fastcons bằng File Excel.

Bước 1: Tại giao diện bạn chọn Tiện ích, chọn Nhập dữ liệu

Bước 2: Chọn File mẫu để tải về và điền thông tin máy thi công vào File mẫu

Bước 3: Tại giao diện bạn chọn Chọn File -> Bắt đầu tải File -> Nhập dữ liệu

  1. Quản lý máy thi công

  • Theo dõi máy thi công trong từng dự án:

Trong giao diện của 1 dự án xây dựng, bạn chọn Máy thi công -> Theo dõi máy thi công

  • Định mức máy thi công

Trong giao diện của 1 dự án xây dựng, bạn chọn Máy thi công -> Định mức máy thi công

  • So sánh định mức

Trong giao diện của 1 dự án xây dựng, bạn chọn Máy thi công -> So sánh định mức

** cập nhật định mức máy thi công tổng hợp từ Kế hoạch thi công hoặc định mức máy thi công tổng hợp từ Hợp đồng nhận thầu (BOQ) lên thành định mức máy thi công dự án.

Last updated