Tồn kho toàn dự án

Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết về tồn kho vật liệu và hàng hóa trong dự án.

Bước 1: Tại giao diện chọn Tồn kho toàn dự án, lọc khoảng thời gian cần xem , sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi chi tiết trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Mã vật liệu

  • Tên vật liệu

  • Đơn vị

  • Tồn kho đầu kỳ

  • Nhập trong kỳ

  • Xuất trong kỳ

  • Hoàn trong kỳ

  • Tồn cuối kỳ

Last updated