Thiết lập danh mục quản lý nhân viên bằng cách tải lên từ file Excel

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Từ Danh mục chọn Quản lý nhân viên => chọn Tiện ích => chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Chọn tải file mẫu để nhập thông tin theo file mẫu => Chọn File => Bắt đầu tải File=> Chọn Nhập dữ liệu

Các danh mục trong Quản lý nhân viên đều thực hiện các bước nhập dữ liệu excel tương tự nhau như : Dân tộc, Tôn Giáo, Quốc Tịch, Trình độ học vấn, Loại tốt nghiệp, Chuyên môn, Phòng ban,...

Last updated