Lập Nhật ký khối lượng nhưng không cập nhật qua Bảng khối lượng

Nguyên nhân: Có cấu hình xác nhận nhật ký khối lượng - Kiểm tra thiết lập liên kết giữa các loại hợp đồng

Giải quyết: Chờ người được phân quyền vào xác nhận nhật ký Cấu hình Xác nhận tại Thiết lập→Cấu hình

Kiểm tra thiết lập liên kết giữ các hợp đồng:

  • Hợp đồng nhận thầu: Vào chi tiết các hợp đồng

    Hợp đồng giao thầu:

Last updated