Projects/Teams

Phân hệ FastCons Projects được sử dụng khi chúng ta cần thực hiện các công việc mang tính chất lớn, có nhiều giai đoạn, nhiều hạng mục, có nhiều công việc con chi tiết của các công việc con. Các công việc tập hợp có liên quan đến nhau thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định có thời điểm bắt đầu và kết thúc. Có các nguồn lực bị giới hạn (nhân sự, ngân sách,…..) nhằm đạt một mục đích rõ ràng.

FastCons Projects là một tính năng quản lý công việc theo dự án và tự động hóa quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp 4.0. Giúp doanh nghiệp quản lý mọi quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp, dễ dàng thiết lập, số hoá và chuẩn hoá tất cả các quy trình doanh nghiệp, tránh sai sót và lặp lại công việc.

Chuẩn hoá và tối ưu luồng trao đổi thông tin, làm việc hiệu quả hơn và thông minh hơn, tự động hoá các công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Last updated