Tạo nhóm loại đề xuất

Nhóm loại đề xuất dùng để phân loại các đề xuất của một công ty. Giúp người dùng khi làm đề xuất dễ dàng tìm được loại đề xuất cần làm.

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2 : Chọn Danh mục, chọn Đề xuất

Bước 3 : Chọn nhóm loại đề xuất, chọn Thêm mới

Bước 4 : Điền tên Nhóm loại đề xuất và ấn Lưu.

Last updated