Không mục Hợp đồng trong Dự án

Nguyên nhân: Chưa được phân quyền Quản lý hợp đồng

Giải quyết: Với vai trò Quản trị hoặc Giám đốc dự án, vào phần Thiết lập, chọn tab Phân quyền, add vào vai trò Quản lý hợp đồng

Last updated