Định nghĩa

Phân quyền chức năng: được quyền thực hiện các chức năng đã cho phép, liên quan chủ yếu đến việc Quản trị dự án

*Điều chỉnh chức năng: Với các vai trò chức năng Quản trị(Chỉ huy) - Thành viên - Người theo dõi mỗi dự án hỗ trợ phân quyền cho 3 chức năng này

Thiết lập → Phân quyền, tick chọn các chức năng tương ứng với mỗi vai trò

[Mặc định]

Giám đốc dự án: Toàn quyền trong dự án, được xem và cập nhật toàn bộ dữ liệu có trong dự án

Quản trị: Thấy toàn bộ dữ liệu và quyền cập nhật Kế hoạch thi công (Bảng tiến độ), Nhật ký thi công, cập nhật Thiết lập

Thành viên: Chỉ thấy được các dữ liệu gắn với vai trò, không được quyền Thiết lập dự án. VD: Kế hoạch thi công (Bảng tiến độ) chỉ được thấy các công việc được gán để thực hiện

Người theo dõi: Thấy các thông tin dữ liệu trong dự án, nhưng không được quyền chỉnh sửa, thay đổi – cập nhật dữ liệu

Phân quyền vai trò: Với mỗi vai trò của dự án, sẽ được thực hiện cũng như thấy các dữ liệu liên quan

Kế toán: Có quyền thực hiện các chức năng trong phần quản lý vật liệu, thanh toán (nhận thầu, giao thầu), công nợ (phải thu, nhà thầu, NCC) của một dự án

  • Có chức năng Công nợ chủ đầu tư – nhà thầu - NCC

  • Có chức năng Quản lý chi phí, tạo phiếu thu – chi

  • Cập nhật Định mức vật liệu trong Quản lý kho

  • Tạo phiếu mua vật liệu trong Phiếu kho

  • Được quyền thấy đơn giá, thành tiền

Thủ kho: Có quyền thực hiện các chức năng trong phần quản lý vật liệu của một dự án (trừ chức năng tạo, sửa, xóa phiếu mua)

  • Xem dữ liệu tồn kho

  • Thao tác phiếu nhập – xuất – hoàn vật liệu

Quản lý hợp đồng: Có quyền thực hiện các chức năng trong phần quản lý hợp đồng của một dự án

  • Có chức năng Hợp đồng tại Hợp đồng nhận thầu – giao thầu – nhà cung cấp (Tạo hợp đồng)

Phân quyền phụ trách hợp đồng: Trong hợp đồng nhận thầu và giao thầu, yêu cầu gán người phụ trách hợp đồng để có các chức năng tương tác với hợp đồng được gán(không gán phụ trách hợp đồng sẽ không thấy được thông tin hợp đồng, trừ Giám đốc dự án được toàn quyền).

Các chức năng phụ trách trong mỗi hợp đồng, Các vai trò sẽ có các chức năng tương ứng đã được cấu hình:

Để gán phụ trách hợp đồng, chọn Hợp đồng nhận thầu (hoặc Hợp đồng giao thầu) tương ứng trong mục Hợp đồng

Chọn Thiết lập(Yêu cầu phải có quyền Thiết lập khi phụ trách hợp đồng mới thấy)

Chuyển sang tab Người phụ trách, gõ tên và chọn với vai trò tương ứng

*Để tạo nghiệm thu – thanh toán, Kế toán hoặc Thành viên đó phải được gán phụ trách hợp đồng

Last updated