Cách tạo công việc từ lịch họp

Khi phát sinh những công việc đơn lẻ cần giao cho nhân viên, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần thêm công việc

Bước 3: Chọn Bổ sung => Công việc

Bước 4: Nhập nội dung công việc sau đó bấm Lưu.

Last updated