CÁCH THÊM MỚI MỘT CÔNG VIỆC LẶP LẠI

Bước 1: Từ menu WORK chọn “Danh sách công việc”

Bước 2: Chọn Công việc lặp lại => chọn Thêm công việc

Bước 3: Nhập các thông tin của Công việc lặp lại

Công việc mẫu: Chọn công việc mẫu đã tạo trước đó.

Tiêu đề: Đặt tên cho công việc.

Điểm công việc: Nhập số điểm tương ứng cho công việc.

Lặp lại : Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay sau hoàn thành.

Thời gian bắt đầu/Ngày bắt đầu của công việc.

Deadline : Số giờ cộng thêm cho công việc.

Ngày kết thúc của công việc.

Mô tả : diễn giải cho công việc.

Người thực hiện: Gán người thực hiện cho công việc.

Người theo dõi: Gán người theo dõi cho công việc.

Dự án/Quy trình: Công việc có thuộc dự án hay quy trình nào thì thêm vào.

Khách hàng: Thêm khách hàng vào công việc.

Biểu mẫu ghi nhận thông tin: Thêm biểu mẫu thu thập đã tạo vào.

Đính kèm : Đính kèm hình ảnh, file tài liệu,....

Nhắc nhở thực hiện: Có cho phép thông báo nhắc việc thực hiện công việc.

Nhắc nhở hạn hoành thành: Có cho phép thông báo nhắc hạn hoàn thành công việc.

Người nhắc nhở : Sẽ nhắc nhở việc thực hiện cho ai.

Cần đánh giá : Công việc này có cần đánh giá hay không.

Chế độ : Chọn chế độ cho công việc phù hợp.

Quan trọng : Công việc đó có quan trọng hay không.

Trạng thái : Áp dụng liền hay chưa cần áp dụng.

Bước 4: Nhấn “Thêm công việc” để lưu.

Last updated