Xóa tài khoản

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2 : Chọn tài khoản cần xóa → Quản trị → chọn xóa tài khoản.

Bước 3 : Chọn Đồng ý để Xóa tài khoản